ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

بیمه عمر

سن (سال) 43
مدت قرارداد 20 سال
توان پرداخت ماهانه 50 هزار تومان
پوشش سرمایه فوت (تومان) 15,000,000
پوشش سرمایه حادثه (تومان) 15,000,000
پوشش سرمایه امراض خاص (تومان) 3,750,000
پوشش سرمایه سرطان (تومان) 7,500,000
جمع حق بیمه پرداختی (تومان) 343,652,400
ضریب افزایش حق بیمه سالیانه 10
سرمایه نهایی تضمینی 596,947,825
سن (سال) 44
مدت قرارداد 10 سال
توان پرداخت ماهانه 50 هزار تومان
پوشش سرمایه فوت (تومان) 15,000,000
پوشش سرمایه حادثه (تومان) 15,000,000
پوشش سرمایه امراض خاص (تومان) 3,750,000
پوشش سرمایه سرطان (تومان) 7,500,000
جمع حق بیمه پرداختی (تومان) 95,626,800
ضریب افزایش حق بیمه سالیانه 10
سرمایه نهایی تضمینی 104,435,806